Ordensregler og Bestemmelser for  haveforeningen Sønderris 

1.

Haverne og de dertil hørende hække, veje og stier uden for de enkelte haver skal holdes fri for ukrudt. Ved misligeholdelse af hækkene samt stien (1 m ud) bliver der udsendt en advarsel med en 14 dages frist til at få ordnet det. Sker dette ikke, vil der blive sat en havemand på for lejerens regning.

2.

Hækkeklipning skal ske første gang senest den 30. juni. Sidste klipning senest ved udgangen af sæsonen, den 30. september. Hækken klippes sådan, at højden under væksten ikke overskrider maksimumhøjden på 180 cm, dvs. den klippes i en højde på 160/170 cm. Hækkene skal være liguster

3.

Materialer til byggeri mv. skal anbringes inden for hækkene.

4.

Husene skal holdes i pænt og ordentligt stand.

5.

Der må ikke køres over 15 km/t på foreningens område

6.

Hunde skal føres i snor på foreningens veje, stier og fællesarealer.

7.

Der må ikke holdes nogen form for husdyrhold. Det er tilladt at medbringe hunde, kat eller fugl fra privaten.

8.

Radioen eller lignende skal dæmpes mest muligt

9.

Støjende adfærd som for eksempel brug af motordrevne plæneklippere, generatorer, hækkeklippere etc. må kun ske i tidsrummet 8 – 21. På søndage kun fra kl. 8 til 12. Efter klokken 12 er det forbudt at anvende ovennævnte redskaber. Anvendelsen/larmen må aldrig være til gene for naboerne og arbejdet skal ophøre, hvis man bliver bedt om det.

10.

Enhver har pligt til at bidrage til opretholdelse af ro og orden i foreningen.

11.

Enhver have skal være forsynet med det nye fra kommunen uddelte husnummer. Nummeret skal være synligt fra havegangen.

12.

Samtlige haver skal have installeret vandmåler, som aflæses af bestyrelsen en gang om året

13.

Det påhviler lejeren at kontrollere, at vandmåleren er i forsvarlig stand. Den må ikke fjernes, da den tilhører foreningen. Går måleren i stå, skal det straks meddeles formanden eller en anden fra bestyrelsen, ellers pålignes gennemsnittet af forrige års vandforbrug

14.

Formanden skal til enhver tid have nødvendig adgang til haverne.

15.

Der afholdes generalforsamling i februar måned. For at have stemmeret til generalforsamlingen skal havelejen være indbetalt.

16.

Henkastning af enhver form for affald på de grønne områder og i beplantningen omkring koloniens anlæg samt ud i randbeplantningen, er forbudt.

17.

Ved ejerskifte skal have/hus vurderes og evt. restance, gebyr mv. bliver modregnet før udbetaling.

18.

Ved vurdering af haver og bebyggelse mv. betaler sælger vurderingsgebyr kr. 500 til foreningen, som så videresender dem til formanden for vurderingsudvalget på de dertil udleverede girokort.

19.

Ny lejer skal godkendes af bestyrelsen

20.

Havehuset må benyttes til beboelse inden for tidsrummet 1. april og 1. okt.

21.

Havehuse må kun opføres efter forud godkendt tegning, der i 2 eksemplarer afleveres til formanden

22.

Køkkenaffald skal være indpakket og skal lægges i de dertil hørende beholdere.

23.

Byggeaffald samt ikke-haveaffald fra hus og have skal lejer selv bortskaffe. Det er total forbudt at afbrænde den slags affald i haven.  Der kan henvises til Tarp deponi.

24.

25.

Toiletterne skal forlades i rengjort stand efter brug. Bestyrelsen kan hyre en eller flere til at gøre rent.

26.

Der kan på generalforsamlingen nedsættes forskellige udvalg, såsom festudvalg, vurderingsudvalg og lignende

27.

Alle sager, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal afleveres skriftlig til formanden.

28.

Afstand til bebyggelse fra skel er 2½ m, dog minimum 5 m til nabobebyggelse.

29.

Bestyrelsen skal altid være i besiddelse af lejerens gældende helårsbolig-adresse og kan forlange dokumentation herfor

30.

Køretøjer må ikke parkeres på grusbelagte køre- og cykelstier på haveforeningens område. Af- og pålæsning er dog tilladt. Der må parkeres på alle græsarealer.

31

CVR-registrerede biler skal holde på gæsteparkeringen, dog vil der kunne dispenseres for mindre varevogne.

32.

Alle lejere kan have en nøgle (eller to) til foreningens låsesystem, som udleveres af formanden mod et depositum på kr. 200; bortkomne nøgler koster også kr. 200. Brik til bomsystemet kan erhverves for kr. 400 pr. stk.

33.

Hensynet til næsten er en afgørende faktor i alle tvivlstilfælde. Er der stadig tvivl, er bestyrelsen i.h.t. lovene bemyndiget til at træffe afgørelsen.

34.

På ordinær generalforsamling i 2013 blev det vedtaget, at hver have skal have en postkasse opstillet ved indgangen til haven.

35.

Alle forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal afleveres til formanden senest den 31. december året før afholdelse af ordinær generalforsamling.

36.

Den automatiske bom er åbent i sommersæsonen (1.4. - 30.9.) fra kl. 6 til kl. 22.00. I weekenderne til kl. 24. Resten af året er den lukket.

37.

Påtale ved overtrædelse af disse bestemmelser er altid dikteret ud fra ønsket om så gode og ordnede forhold som muligt   for os alle

Bestyrelsen

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, lørdag D.24-02-07. Kontrolleret D.01-02-09.

Revideret på bestyrelsesmødet den 20.04.2018

Revideret på generalforsamlingen 15.02.2020

 

Seneste kommentarer

29.11 | 15:30

Du må kontakte sælgeren for at få de oplysninger. Huset må kun beboes fra 1.4 til 30.9.

29.11 | 14:15

Hvor mange kvm er huset og er den beboelig hele året og hvad er der af fælles udgifter

30.10 | 06:20

se evt. have nr 57

25.10 | 17:20

Jeg søger en nedrivning
eller forsømt have
eller kolonii i Esbjerg

Del siden